Karriereveiledning

Vi står ovenfor et stadig mer krevende arbeidsliv, der endringer og behov for å tilpasse seg omgivelsene blir regelen, mer enn unntaket. Vi ser at enkelte yrker vil forsvinne og nye yrker vil komme til. Jobbrollen vi kommer til å ha om 10 år finnes kanskje ikke ennå. Dette har krevd en profesjonalisering av karriereveiledningsfeltet i Europa, og ansvaret for det arbeidet ligger på European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN).

I Norge er det opprettet en ekspertgruppe som jobber med en norsk offentlig utredning (NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn). Målet er å utrede et system for livslang karriereveiledning. Det er samtidig opprettet et eget mastergradstudium i karriereveiledning.

Historisk tilbakeblikk

Karriereveiledning har endret form siden Frank Parsons startet organisert karriereveiledning for over 100 år siden. Under den industrielle revolusjonen ble det viktig å være rådgivere og påvirke mennesker til å ta valg som fylte arbeidsbehovet i fabrikkene. Her var egnethet til å dekke jobbene fokuset, og menneskets behov, ønsker og drømmer kom sekundært.

Siden dette har utviklingen gått vekk fra rådgivning og over i veiledning, der både arbeidsmarkedets etterspørsel og menneskets behov ble forsøkt i varetatt gjennom en god jobbmatch. Dette var i utgangspunktet en positiv utvikling, men når det viktigste søkelyset ble å skaffe den neste jobben, opplevde man at folk ofte falt ut igjen fordi de ikke taklet endringene som fulgte i kjølvannet av en ansettelse.

Karriereveiledning i dag

I dag opplever vi et paradigmeskifte innen karriereveiledning, definert som CMS (Career Management Skills) eller karrierekompetanse. I CMS, er ikke jobbmatch det mest sentrale. Viktigere er det å utstyre karriereveisøkere med de nødvendige holdningene og kunnskapene de trenger til å håndtere sitt eget liv og et arbeidsliv i forandring. Det handler ikke lenger bare om veien frem til neste jobb. Det handler om livsmestring. Det handler også om å håndtere et stadig skifte av oppgaver og arbeidsmetoder for å møte automatisering og nye effektiviseringskrav. Det vil kreve tilpasningsdyktighet for å forbli i arbeidslivet og for å få nye muligheter videre.

I forskningen finner vi mange teorier og modeller om karrierekompetanse og karrierelæring. En anerkjent modell som vi bruker er DOTS modellen (Watts & Law, 2002) som omhandler 4 kjerner av karrierekompetanse som er viktige for å lykkes i et karriereløp:

  1. Decisionmaking skills – evnen til å ta gode valg
  2. Opportunity awareness – evnen til å oppdage og utnytte muligheter som kan oppstå tilfeldig
  3. Transition skills – evnen til å takle overganger fra f.eks. skole til jobb, jobb til ny jobb, mm.
  4. Self awareness – Selvinnsikt

Vi i AS Rehabil er opptatt av disse karrierekompetansene. Vårt mål er at veisøkere skal få med seg de viktigste kunnskapene, ferdighetene og holdningene de trenger for å åpne dører ute i jobbmarkedet. Sunne holdninger og sosial kompetanse er ekstra verdifulle kunnskaper hvis en veisøker har hull i CV, begrenset utdanning og/eller begrenset erfaring å vise til. Vi bistår veisøkere med å identifisere disse ferdighetene og kan gjennom våre tilbud gi opplæring og trening i disse.

Hva gjør vi?

Vi hjelper veisøkere med å bli kjent med seg selv, få nyttige erfaringer og til å bli kjent med mangfoldet av yrker. Det er viktig å forstå krav, behov og muligheter som finnes i arbeidslivet, og hva som vil kreves på veien frem til målet. Vi hjelper veisøkerne lete frem de svarene de trenger for å ta reflekterte og realistiske valg om veien videre; enten det er jobberfaring eller utdanning.

Verktøy

Vi bruker noen av de fremste verktøy som finnes innenfor karriereveiledning. Vi skreddersyr veiledningen til å passe til hver enkelt veisøkers ressurser og behov. Rehabil har i tillegg et samarbeid med bedrifter som lar veisøkere prøve ut jobbroller, få erfaring og på den måten komme i kontakt med mulige arbeidsgivere. Vi bruker Karriereverktøy, som er et databasert program som er godt egnet til mennesker som trenger et konstruktivistisk dypdykk ned i seg selv og sine karrierevalg for å lære og gjøre reflekterte valg.

Vi vet at ganske vanlig kan være ganske vanskelig for mange mennesker. Vi jobber derfor for å bistå mennesker til å finne sine ressurser, og kunne ta del i arbeidslivet på en tilfredsstillende måte. Det starter ofte med god karriereveiledning.

Av Truls Rogstad, karriereveileder i AS Rehabil